Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 18. sjednici održanoj 30. 11. 2015. godine donio Odluku broj: 02-7356/15 kojom se usvaja Pravilnik o internoj reviziji Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o internoj reviziji Univerziteta u Sarajevu se uređuju pitanja od značaja za organiziranje i način rada interne revizije Univerziteta u Sarajevu u cilju osiguranja zakonitosti poslovanja te efikasne i efektivne kontrole i nadzora poslovanja Univerziteta u Sarajevu odnosno organizacionih jedinica u sastavu Univerziteta u Sarajevu.