Senat Univerziteta u Sarajevu je na 41. redovnoj sjednici održanoj 29. 09. 2021. godine donio Pravilnik o protokolu i upotrebi naziva, grba i zastave Univerziteta u Sarajevu (Odluka broj: 01-14-190/21 od 29. 09. 2021. godine).

Pravilnikom o protokolu i upotrebi naziva, grba i zastave Univerziteta u Sarajevu uređuje se protokol Univerziteta u Sarajevu za vrijeme državnih praznika, Dana Univerziteta (Dies Academius), prijem domaćih i stranih predstavnika vlasti i gostiju, kao i protokol za druge manifestacije i događaje koje organizacije Univerzitet, kao i upotreba naziva, grba i zastave Univerziteta.