Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 8. vanrednoj sjednici, održanoj 07. 09. 2021. godine, na osnovu člana 17. Zakona o javim bankama Bosne i Hercegovine („Sl. glasinik BiH“, br. 39/14), člana 129. Zakona o visokom obrazovanju Kanotna Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 55. Statuta Univerziteta u Sarajevu i člana 36. stav (1), Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu 02-22-6/21 od 06. 07. 2021. godine, donio:

Odluku o izmjeni/dopuni Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu i  Zaključak o realizaciji Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu