Smjernicama o osiguranju javnosti rada i objavi obaveznih sadržaja na službenim web stranicama organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu se utvrđuju obaveze organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu u vezi sa izvršavanjem Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/19), te u tom smislu usmjerava njihov rad u pogledu vrste i postupka objavljivanja propisa i drugih sadržaja odnosno osiguranja javnosti rada.