Senat Univerziteta u Sarajevu je na 16. elektronskoj sjednici održanoj 22. 7. 2020. godine donio Odluku o usvajanju izmjena i dopune Pravilnika o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja i dodjeljivanju sredstava organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada broj: 01-17-111/20 od 22. 7. 2020. godine.

Strategijom razvoja naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog rada na Univerziteta u Sarajevu predviđeno je da se izvrsna istraživanja i objavljivanje kvalitetnih publikacija posebno podstiču i nagrađuju. Prva konkretna mjera u svrhu ostvarivanja ciljeva predviđenih ovom Strategijom je uvođenje ovoga Pravilnika o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada.

Cilj Pravilnika je napredovanje Univerziteta u Sarajevu i Bosne i Hercegovine na svjetskim rang listama univerziteta i država prema njihovom doprinosu nauci.

***

Senat Univerziteta u Sarajevu je 25. elektronskoj sjednici održanoj 31. 03. 2021. godine donio Prečišćeni tekst Pravilnika o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja i dodjeljivanju sredstava organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada.