1. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra ili ekvivalenta iz oblasti filozofije stečenu na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
  2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra ili ekvivalenta na drugoj visokoškolskoj ustanovi u zemlji i inostranstvu nakon provedenog postupka sticanja uslova za upis na doktorski studij u skladu sa uslovima konkursa.
  3. Kandidati koji su na II ciklusu studija ostvarili prosjek 8 ili više.
  4. Kandidati koji su stekli naučni stepen magistra po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, kojima se priznaje  60 (E)CTS bodova.

Kandidati strani državljani prijavljuju se na konkurs pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji.