1. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra ili ekvivalenta iz oblasti humanističkih nauka stečenu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra ili ekvivalenta iz oblasti humanističkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi u zemlji i inostranstvu.
  3. Kandidati koji su stekli naučni stepen magistra iz oblasti humanističkih nauka po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, kojima se priznaje 60 ECTS bodova.
  4. Kandidati strani državljani prijavljuju se na konkurs pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji.
  5. Uslov za upis studija je minimalna prosječna ocjena osam (8) na dodiplomskom i diplomskom studiju, ili njen ekvivalent.