Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/243 od 29. 6. 2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-12-43/21 od 22. 7. 2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

Konkurs za izbor vrši se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine    

  1. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: ANDRAGOGIJA (predmeti: Osnove andragogije, Obrazovanje odraslih), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmeti: Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada, Profesionalna orijentacija), ISTRAŽIVANJE ODGOJA (predmeti: Uvod u pedagogijska istraživanja), SPECIJALNE ODGOJNE DISCIPLINE/SPECIJALNE ODGOJNE ZNANOSTI (predmeti: Nadareni učenici, Specifičnosti istraživanja odgojno-obrazovnog rada snadarenim učenicima, Zapošljavanje osoba sa invaliditetom, IP Odgoj nadarenih), ZAJEDNIČKI PREDMETI:(predmeti: Pedagogija 1 i 2/IP Pedagogija 1 i 2, Temeljna nastavna umijeća, Komunikacija u nastavi), naOdsjeku za pedagogiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme


Konkurs je objavljen 4. 8. 2021. godine i ostaje otvoren do 18. 8. 2021. godine.

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine