Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/212 od 31. 5. 2021. godine i 02-01/247 od 29. 6. 2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-9-60/21 od 30. 6. 2021. godine i broj: 01-12-46/21 od 22. 7. 2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

Konkurs za izbor vrši se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17. ) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine   

 

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST):DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: ZDRAVSTVENA I KLINIČKA PSIHOLOGIJA (predmeti: Klinička procjena, Savjetovanje i psihoterapija, Razvojna psihopatologija, IP Osnove traumatske psihologije, IP Forenzička psihologija), na Odsjeku za psihologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST):HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Književnostina engleskom jeziku, engleska književnost (predmeti: Engleski roman 18. i 19. stoljeća, Proznaknjiževnost na britanskim otocima u dvadesetom stoljeću/Proza britanskog modernizma, Poezija nabritanskim otocima u XX. stoljeću, Anglofoni roman XX. i XXI. stoljeća/Savremeni britanski roman, IPHistorijski roman u anglofonim književnostima), ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku,kulturološke studije (predmeti: Uvod u britanske studije, Odabrane teme iz britanske historije i kulture, IPOdabrane teme iz škotske književnosti i kulture, IP Britanska kultura, IP Anglofona gotska književnost ikultura), na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 


Konkurs je objavljen 23. 8. 2021. godine i ostaje otvoren do 6. 9. 2021. godine.

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine