Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/249 od 29. 6. 2021. godine, saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-12-44/21 od 22. 7.2021. godine  i Odluke dekana Fakulteta, broj: 01-04/52 od 27. 8. 2021. godine,       

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

Objavljuje

TEHNIČKU ISPRAVKU K O N K U R S A

objavljenog  30. 7. 2021. godine i koji je bio otvoren do 13.8. 2021. godine

u kojem stoji  da se konkurs raspisuje za izbor:

  1. Nastavnik u istom zvanju DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmeti: Sociologija porodice, Sociologija prava, Socijalna ekologija, Sociologija konflikata, IP Sociologija konflikata, Sociologija odgoja i obrazovanja,IP Sociologija morala, IP Teorije društvene i državne strukture BiH, Sociologija moći i ljudskih prava), INTERDISCIPLINARNE HUMANISTIČKE NAUKE (predmeti: Metodika nastave sociologije, Metodička praksa) na Odsjeku za sociologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

a treba da stoji da se konkurs raspisuje za izbor:

  1. Nastavnik u istom zvanju DOCENT za oblast POSEBNE SOCIOLOGIJE/PODRUČJE (oblast): DRUŠTVENE NAUKE, polje: SOCIOLOGIJA, grana: POSEBNE SOCIOLOGIJE, predmeti: Sociologija porodice, Sociologija odgoja i obrazovanja, Sociologija konflikata i predmet Metodika nastave sociologije na Odsjeku za sociologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

Tehnička ispravka je objavljena 28. 8. 2021. godine i traje do 13. 9. 2021. godine.

Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.

(LINK: Konkurs objavljen 30.07.2021. i koji je bio otvoren do 13.08.2021. godine)