Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/215 od 31. 5. 2021. godine, 02-01/241 i 02-01/242 od 29. 6. 2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-9-61/21 od 30. 6. 2021. godine i broj:01-12-47/21 i broj: 01-12-48/21 od 22. 7. 2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

Konkurs za izbor vrši se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17., 35/20. i 40/20.) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine.   

 

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: OPĆA PEDAGOGIJA (predmeti: Opća pedagogija, Socijalna pedagogija), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmeti: Predškolska pedagogija, Pedagogija razvoja djeteta, Odabrane teme iz pedagogije ranog djetinjstva, Menadžment u obrazovanju, IP Menadžment u obrazovanju), ZAJEDNIČKI PREDMETI: (predmeti:Pedagogija 1 i 2), na Odsjeku za pedagogiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: OPĆA PEDAGOGIJA (predmeti: Pedagoška antropologija, IP Pedagoška antropologija, Pedagogija), KOMPARATIVNA PEDAGOGIJA (predmeti: Osnove komparativne pedagogije, Komparativna pedagogija, Komparativna istraživanja u pedagogiji, Obrazovne politike i upravljanje obrazovnim sistemima, IP Obrazovne politike i upravljanje obrazovnim sistemima, Interkulturalni odgoj, IP Pedeutologija), INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE (predmet: Informatika u pedagogiji), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmeti: IP Pedagoška komunikologija, IP Medijska pedagogija), na Odsjeku za pedagogiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE:HISTORIJA UMJETNOSTI, GRANE: UVODNI PREDMETI HISTORIJE UMJETNOSTI (predmeti: Metodologija naučnog rada uhistoriji umjetnosti, Uvod u ikonologiju) UMJETNOST ANTIKE I SREDNJEG VIJEKA (predmeti: Umjetnost prethistorije iantike, Umjetnost ranog srednjeg vijeka, Umjetnost Bizanta, Umjetnost romanike i gotike, Umjetnost srednjovjekovneBosne, IP Urbani kontinuiteti i diskontinuiteti u Bosni i Hercegovini od 1. do 16. stoljeća, IP Rađanje grada: Raniurbanizam Sarajeva), ISLAMSKA UMJETNOST (predmeti: Islamska umjetnost I i II), UMJETNOST BOSNE I HERCEGOVINE U OSMANSKOM PERIODU (predmeti: Umjetnost Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu, Arhitektura i urbanizam na tlu BiH od 15. stoljeća do 1878./IP Arhitektura i urbanizam na tlu BiH od 15. stoljeća do 1878., Arhitektura i urbanizamBosne i Hercegovine u osmanskom periodu/IP Arhitektura i urbanizam Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu, Kiparstvo i Artes minores na tlu BiH od 15. stoljeća do 1878. godine/IP Kiparstvo i Artes minores na tlu BiH od 15.stoljeća do 1878. godine, Kiparstvo i umjetničko zanatstvo Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu/IP Kiparstvo iumjetničko zanatstvo Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu, Slikarstvo na tlu BiH od 15. stoljeća do 1878.godine/IPSlikarstvo na tlu BiH od 15. stoljeća do 1878.godine, Slikarstvo i kaligrafija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu/IPSlikarstvo i kaligrafija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu), TEORIJA KULTURE I VIZUALNE UMJETNOSTI (predmeti: Sociologija kulture i umjetnosti, Savremene teorije umjetnosti i interpretacija djela), METODIKA HISTORIJE UMJETNOSTI (predmeti: Metodika nastave historije umjetnosti), na Odsjeku za historiju, Katedra za historiju umjetnosti.

1 izvršilac, puno radno vrijeme


Konkurs je objavljen 27. 9. 2021. godine i ostaje otvoren do 11. 10. 2021. godine.

Kompletan tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine