Na osnovu Odluke dekan Fakulteta, broj: 03-02/164 od 3. 3. 2023. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE

K O N K U R S A

za izbor

 1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA:KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (predmeti: Opća povijest književnosti 5.2: drama modernizma, Osnovi dramaturgije 1, IP Osnovi dramaturgije 1 i 2, Književnost i teatar, Dramaturgija, IP Dramaturgija, Književnost, scenario, film) na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke

 

                1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA) (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA:HRVATSKA KNJIŽEVNOST (predmeti: Starija hrvatska književnost, Hrvatska književnost 19. stoljeća i Poetički
  fenomeni hrvatske književnosti do 20. stoljeća
  ), KNJIŽEVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE (predmeti: IP Moderna i modernizam u književnostima Bosne i Hercegovine, IP Umijeće interpretacije romana 1, IP Umijeće interpretacije poezije 1, IP Umijeće interpretacije poezije 2) na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine

 1 izvršilac, puno radno vrijeme

Konkurs je bio objavljen u dnevnom listu „DNEVNI AVAZ“, na web stranici Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta 3. 3. 2023. godine (konkurs otvoren 15 dana od dana objavljivanja). 

 

I

U  J  E  D  N  O

 

Na osnovu prijedlogâ odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/55 i 02-01/58 od  6. 2. 2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-5-69/23 od 22. 2. 2023. godine, člana 121. i 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.),  

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

za izbor

 1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA:KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (predmeti: Opća povijest književnosti 5.2: drama modernizma, Osnovi dramaturgije 1, IP Osnovi dramaturgije 1 i 2, Književnost i teatar, Dramaturgija, IP Dramaturgija, Književnost, scenario, film) na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke

 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA) (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA:HRVATSKA KNJIŽEVNOST (predmeti: Starija hrvatska književnost, Hrvatska književnost 19. stoljeća i Poetički
  fenomeni hrvatske književnosti do 20. stoljeća
  ), KNJIŽEVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE (predmeti: IP Moderna i modernizam u književnostima Bosne i Hercegovine, IP Umijeće interpretacije romana 1, IP Umijeće interpretacije poezije 1, IP Umijeće interpretacije poezije 2) na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine

1 izvršilac, puno radno vrijeme


 

PRILOZI:

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 36/22)

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine