Na osnovu člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja za studijsku 2022/2023. godinu, broj: 02-01/405 od 27. 9. 2022. godine, Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja za studijsku 2022/2023. godinu, broj: 01-16-51/22 od 27. 10. 2022. godine, Zaključka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-32-21/22 od 20. 12. 2022. godine,  odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/198 od 1. 6. 2023. godine, broj: 02-01/202 od 1. 6. 2023. godine, broj: 02-01/207 od 1. 6. 2023. godine, broj: 02-01/208 od 1. 6. 2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-12-31/23 od 22. 6. 2023. godine (djelovodni broj protokola Fakulteta: 02-01/235 od 27. 6. 2023. godine)

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA: USMENA KNJIŽEVNOST (predmeti: Usmena književnost – pjesničke vrste, Usmena književnost – prozne vrste, Poetički fenomeni usmene književnosti, IP Odnos usmene i pisane književnosti), KNJIŽEVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE (predmet: IP Umijeće interpretacije pripovjedne proze i graničnih književnih vrsta 1), METODOLOGIJA (predmet: Metodologija i tehnika književnonaučnog rada) na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine;

 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA (predmeti: Kognitivna psihologija 1 i 2, Primijenjena kognitivna psihologija), PSIHOLOGIJA RADA (predmeti: Motivacija i radno ponašanje, Odabir i razvoj osoblja, IP Ponašanje potrošača, IP Psihologija u marketingu, IP Psihološki ugovor u radnim organizacijama)na Odsjeku za psihologiju;

 

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemački jezik, lingvistika (predmeti: Jezik struke, IP Jezik struke, Diskursna lingvistika), OPĆI PREDMET: Njemački jezik 1, na Odsjeku za germanistiku;

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Italijanski jezik (predmeti: Italijanski jezik I, II, III i IV, Sintaksa italijanskog jezika I i II, Opća lingvistika I i II), ROMANISTIKA: Prevođenje (predmet: Teorija i praksa prevođenja), na Odsjeku za romanistiku.

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Konkurs i prijava na konkurs