Na osnovu člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), Odluke Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja za studijsku 2022/2023. godinu, broj: 02-01/405 od 27. 9. 2022. godine, Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja za studijsku 2022/2023. godinu, broj: 01-16-51/22 od 27. 10. 2022. godine, Zaključka Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-32-21/22 od 20. 12. 2022. godine, Uputa o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20. i 39/21), Odluke Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja za studijsku 2023/2024. godinu, broj: 02-01/332 od 22. 9. 2023. godine, Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-36-13/23 od 10. 10. 2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-17-214/23 od 26. 10. 2023. godine,  odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/393, broj: 02-01/407  i 02-01/408 od 25. 10. 2023. godine, 02-01/448, 02-01/452 od 9. 11. 2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-18-30/23 od 29. 11. 2023. godine (djelovodni broj protokola Fakulteta: 02-01/489 od 5. 12. 2023. godine)

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

                                                                                                                                            

  1. REDOVNI PROFESOR ZA PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, IRANISTIKA,(predmeti: Uvod u perzijski jezik, Osnove morfologije perzijskog jezika, Historija perzijskog jezika/IP Historija perzijskog jezika, Rumi i Mesnevija/IP Rumi i Mesnevija, Perzijski jezik u svijetu, Savremena ortografija perzijskog jezika, IP Horasanski književni stil, IP Irački književni stil), na Odsjeku za orijentalnu filologiju

                                                                                                                    

1 izvršilac na neodređeno, puno radno vrijeme

 

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Italijanska književnost (predmeti:Italijanska književnost V i VI, Italijanska književnost VII: Dekadentizam, Italijanska književnost VIII: Neorealizam, Italijanska književnost IX: Od Calvina do naših dana) na Odsjeku za romanistiku

 

1 izvršilac na neodređeno, puno radno vrijeme

 

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, američka književnost (predmet: Savremeni američki roman), ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku,kulturološke studije (predmeti: Američka historija i društvo 1 i 2, IP Američka kultura, IP Adaptacije anglofone proze, IP Odabrane teme iz američke književnosti i kulture) i TEORIJA KNJIŽEVNOSTI (predmet: Pregled književnih i kultur(al)nih teorija) na Odsjeku za anglistiku

 

1 izvršilac na neodređeno, puno radno vrijeme

 

  1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemački jezik, lingvistika (predmeti: Morfologija njemačkog jezika 1 i 2, Uvod u tehnike naučnog rada, IP Sociolingvistika, Pragmatika, Teorija prevođenja, IP Teorija prevođenja) na Odsjeku za germanistiku

 

1 izvršilac na neodređeno, puno radno vrijeme

 

  1. VANREDNI PROFESOR (isto zvanje) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Francuski jezik (predmeti: Morfosintaksa francuskog jezika I i II, Sintaksa francuskog jezika I i II, Ortoepija I i II, Fonetika francuskog jezika, Fonologija francuskog jezika, Fonetika i fonologija francuskog jezika, Prozodija francuskog jezika, IP: Leksika i njena upotreba u diskursu) na Odsjeku za romanistiku Univerziteta u Sarajevu-Filozofskog fakulteta.

1 izvršilac na određeno, puno radno vrijeme

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI POZICIJU NA KOJU SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE)“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

 

Konkurs i prijava na konkurs