Na osnovu člana 29., 31. i 32.  Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti KS („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16.), člana 131. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/22.), člana 248. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, a u skladu sa odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2022/2023., broj: 02-01/405 od 27.9.2022. godine, Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2022/2023., broj: 02-01/405-1 od 27.9.2022. godine (Tabela 3. pozicija broj 22. i 23.), Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-32-21/22 od 29. 12. 2022. godine, Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-16-51/22 od 27. 10. 2022. godine, Odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/332 od 22.9.2023. godine, Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/332-1 od 22.9.2022. godine (Tabela 3. pozicija broj 29. i 30.), Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-36-13/23 od 10. 10. 2023. godine, Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-17-214/23 od 26. 10. 2023. godine, Odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju usklađenog Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472 od 4. 12. 2023. godine, Usklađenim Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472-1 od 4. 12. 2023. godine (Tabela 1. pozicija broj 29 i 30.), Mišljenjem Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-46-24/23 od 19. 12. 2023. godine,Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/26 od 5. 1. 2024. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanju konkursa, broj: 02-1-51/24 od 31. 1. 2024. godine (djelovodni broj Fakulteta:  02-01/63 od 5. 2. 2024. godine)

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor u naučnoistraživačko (saradničko) zvanje

 

  1. VIŠI STRUČNI SARADNIK za projekte u Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (Centar NIRSA) na Univerzitetu u Sarajevu - Filozofskom fakultetu.

 

2 izvršioca na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI POZICIJU NA KOJU SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE)“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


 

Konkurs i prijava na konkurs

 

Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 36/22)

Statut Univerziteta u Sarajevu