Na osnovu člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), članovima 233. i 234. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024.,broj: 02-01/332 od 22. 9. 2023. godine, Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/332-1 od 22. 9. 2023. godine (Tabela 3, pozicije 19, 28, 10 i 20) , Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-36-13/23 od 10.10. 2023. godine, Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-17-214/23 od 26. 10. 2023. godine, Odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju usklađenog Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472 od 4. 12. 2023. godine, Usklađenim Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472-1 od 4. 12. 2023. godine (Tabela 1, pozicije 19, 28, 10 i 20), Mišljenjem Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-46-24/23 od 19. 12. 2023. godine, odlukama Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/132, 02-01/144, 02-01/127, 02-01/133 od 29. 3. 2024. godine i Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanju konkursa, broj: 01-8-32/24 od 24. 4. 2024. godine (djelovodni broj Fakulteta:  02-01/204  od 9. 5. 2024. godine)

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor u akademsko zvanje

 

 1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I
  KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, ARABISTIKA (predmeti: Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika, Morfologija arapskog jezika, Morfosintaksa arapskog jezika 1, Morfosintaksa arapskog jezika 2, Sintaksa arapskog jezika 1,
  Sintaksa arapskog jezika 2, Sintaksa arapskog jezika 3, Sintaksa arapskog jezika 4, Leksikologija, Sintaksa funkcionalnih stilova u arapskom jeziku) na
  Odsjeku za orijentalnu filologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta.

                                                                                                                                                       

1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA,
  GRANA TEORIJSKA I HISTORIJSKA SOCIOLOGIJA (predmeti: Uvod u sociologiju I, Uvod u sociologiju II, Klasične sociološke teorije, Savremene sociološke teorije, IP Teorije sekularizacije), POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmeti: Sociologija kulture II, Sociologija religije I, Sociologija religije II, IP
  Religija u postkonfliktnim društvima, Sociologija globalizacije), na Odsjeku za sociologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta.

                                                                                                           

1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, ARABISTIKA (predmeti: Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika, Morfologija arapskog jezika, Sintaksa arapskog jezika 1, Sintaksa arapskog jezika 2, Sintaksa arapskog jezika 3, Sintaksa arapskog jezika 4, Leksikologija, Sintaksta funkcionalnih stilova u arapskom jeziku) na Odsjeku za orijentalnu filologiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta.


                                                                                                                             

1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I
  KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), GRANA: BOSNISTIKA, KROATISTIKA, SRBISTIKA, BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK, Historija jezika (predmeti:Staroslavenski jezik, Historija književnog jezika I i II, Historijska gramatika I i II, Poredbena gramatika slavenskih jezika), Savremeni (Standardni jezik) (predmeti: Lingvistička stilistika i Funkcionalna stilistika), OPĆI PREDMET/I (Bosanski, hrvatski, srpski jezik 1 i 2) na
  Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta.

                                                                                                                               

1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI POZICIJU NA KOJU SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE)“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 36/22)

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 33/17) ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 33/17)

Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 35/20) ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 35/20)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 40/20) ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 40/20)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 39/21) ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 39/21)

Upute o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom

Statut Univerziteta u Sarajevu