Na osnovu člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), članovima 233. i 234. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, a u skladu sa odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/332 od 22. 9. 2023. godine, Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/332-1 od 22. 9. 2023. godine (Tabela 3, pozicije broj 7, 13, 22.), Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-36-13/23 od 10. 10. 2023. godine, Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-17-214/23 od 26. 10. 2023. godine, Odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju usklađenog Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472 od 4. 12. 2023. godine, Usklađenim Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472-1 od 4. 12. 2023. godine (Tabela 1, 7, 13, 22.), Mišljenjem Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-46-24/23 od 19. 12. 2023. godine, odlukama Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/163, 02-01/189, 02-01/174 od 25. 4. 2024. godine  i Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanju konkursa, broj: 01-9-126/24 od 29. 5. 2024. godine (djelovodni broj Fakulteta:  02-01/251  od 7. 6. 2024. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor u akademsko zvanje

 

 1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: ARHEOLOGIJA, GRANA: OPĆA ARHEOLOGIJA (predmeti: Uvod u arheologiju 1 i 2, Arheološki praktikum 1 i 2, Metodologija naučnih istraživanja, Arheološka
  teorija
  ), PRETHISTORIJA, (predmeti: Paleolit i mezolit, Neolit i eneolit, Metalno doba, Metalno doba Bosne i Hercegovine i okruženja 1 i 2, Neolit i eneolit Bosne i Hercegovine i okruženja, Brončano i željezno doba na području Bosne i Hercegovine, Kulturne odlike neolita i eneolita, Litičke industrije starijeg kamenog doba, Uvod u arheologiju Bliskog istoka i Starog Egipta), na Odsjeku za arheologiju Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta.

 

1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA,
  GRANA: SVJETSKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA HISTORIJA-NOVI VIJEK I SAVREMENO DOBA (predmeti: Historija jugoistočne Evrope u osmanskom periodu do 1800., Intelektualna historija Evrope 1500 – 1918, Evropska i svjetska historija novog vijeka do 1918.), na Odsjeku za historiju Univerziteta u Sarajevu-Filozofskog fakulteta.

 

1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE,
  GRANA: DIDAKTIKA (predmeti: Didaktika 1 i 2, Didaktika/IP Didaktika, Metodika nastavnog rada FIL PED 511, Metodika nastavnog rada FIL PED 402, IP Metodika vannastavnog rada), KOMPARATIVNA PEDAGOGIJA (predmet: Komparativna pedagogija), INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE (predmet: Informatika u pedagogiji), OPĆA PEDAGOGIJA (predmet: Opća pedagogija), ZAJEDNIČKI PREDMETI: (Pedagogija 1 i 2, Temeljna nastavna umijeća, Komunikacija u nastavi), na Odsjeku za pedagogiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta.

 

1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI POZICIJU NA KOJU SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE)“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-111, 253-240 ili putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Konkurs i prijava na konkurs

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 36/22)

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 33/17) ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 33/17)

Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 35/20) ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 35/20)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 40/20) ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 40/20)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 39/21) ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 39/21)

Upute o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom

Statut Univerziteta u Sarajevu