Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/211 od 20. 5. 2020. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-75/20 od 24. 6. 2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

Konkurs za izbor u  isto akademsko naučnonastavno zvanje, vrši se u skladu sa članom 94, 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/167, 02-01/171 i 02-01/173 od 22. 4. 2020. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-11-68/20 od 27. 5. 2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

Konkursi za izbor/napredovanje u akademska naučnonastavna zvanja, vrše se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine