Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/461 od 20. 12. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1-28/20  od 29. 1. 2020. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA:TEORIJSKA I HISTORIJSKA SOCIOLOGIJA (predmeti: Historija socijalnih i političkih doktrina I FIL SOC 110,Historija socijalnih i političkih doktrina II FIL SOC 113, Moderne društvene/političke teorije FIL SOC 210),GRANA: POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmet: Sociologija kulture I FIL SOC 212), GRANA: SOCIOLOGIJA ZNANJA(predmet: Sociologija znanja i znanosti FIL SOC 320), GRANA: OPĆI PREDMET/I (predmet: Sociologija FILSOC 100) na Odsjeku za sociologiju.

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

Konkurs je objavljen 15. 2. 2020. godine i ostaje otvoren do 29. 2. 2020. godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 033/253-240, Služba za pravne, poslove kvaliteta, personalne i opće poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/83 od 3. 7. 2019. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/251 od 12. 7. 2019. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2019/2020. godini.

(Prijave za drugi ciklus nastave podnose se do 14.02.2020. godine)