Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj:02-01/481 od 8. 11. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-73/18  i  broj: 01-1093-74/18 od 28. 11. 2018. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE (PONOVNOG)

K O N K U R S A

za izbor

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost (predmeti: Engleska renesansna književnost, Engleski roman 18. i 19. stoljeća, Praktični Shakespeare, IP: Shakespeare i njegovo doba, IP: Savremeni Shakespeare),  na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na WEB stranici Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Sarajevu, dana 14. 7. 2018. godine, a zaključen je dana 28. 7. 2018. godine.

                                                                                                                       

I UJEDNO OBJAVLJUJE PONOVNI

K O N K U R S

za izbor

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost (predmeti: Engleska renesansna književnost, Engleski roman 18. i 19. stoljeća, Praktični Shakespeare, IP: Shakespeare i njegovo doba, IP: Savremeni Shakespeare), na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac

Opširnije: Konkurs za izbor nastavnika i...

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET                                                                           

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, i prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/149 od 22. 6. 2018. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/359 od 13. 7. 2018. godine,

 

o b j a v l j u j e

KONKURS

Za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2018/2019. godini.

Opširnije: Konkurs za prijem kandidata za...