UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Franje Račkog 1, Sarajevo

website: ff.unsa.ba

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-27713-25/20 od 29. 7. 2020. godine,  Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-255/20 od 10. 1. 2020. godine i saglasnosti Sindikata Univerziteta u Sarajevu, broj: 474-12/19 od  23. 12. 2019. godine,  obajavljuje

DOPUNU JAVNOG OGLASA/KONKURSA

za prijem u radni odnos na

  FILOZOFSKOM  FAKULTETU  UNIVERZITETA U SARAJEVU

na neodređeno vrijeme,

objavljenog u Oslobođenju, web stranici Filozofskog fakulteta i web stranici

Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo 23. 9. 2020. godine  

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/164 od 22. 4. 2020. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-11-68/20 od 27. 5. 2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

Konkurs za izbor u akademsko naučnonastavno zvanje, vrše se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Franje Račkog 1, Sarajevo

website: ff.unsa.ba

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-27713-25/20 od 29. 7. 2020. godine,  Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-255/20 od 10. 1. 2020. godine i saglasnosti Sindikata Univerziteta u Sarajevu, broj: 474-12/19 od  23. 12. 2019. godine,  raspisuje se

JAVNI OGLAS/KONKURS

za prijem u radni odnos na

  FILOZOFSKOM  FAKULTETU  UNIVERZITETA U SARAJEVU

na neodređeno vrijeme

 

1. S P R E M A Č I C A - 1  izvršilac, puno radno vrijeme, 40 sati sedmično 

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/144 od 22. 7. 2020. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/369 od 28. 7. 2020. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2020/2021. godini.