Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/363, 02-01/364, 02-01/365, 02-01/370 i 02-01/374 od 13. 7. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-986-12/18 od 26. 9. 2018. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje

K O N K U R S

za izbor

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA, (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA: KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (predmeti: Književne teorije 1 i 2, Prevođenje i kultura 1, IP Prevođenje i kultura 1 i 2, Narativ u kulturi, IP: Književnost i pamćenje) na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo  

1 izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA, (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA: KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (predmeti: Teorija kulture i umjetnosti 1 i 2, Prostor i vrijeme u književnosti 1 i 2, Esejistika, Poetika romana, IP:Ikoničko pripovijedanje) na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo                                                                                                                                                                      

1 izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: INFORMACIJSKE NAUKE,GRANA: BIBLIOTEKARSTVO (predmeti: Osnove informacijskih znanosti i bibliotekarstva 1 i 2, IP Informacijsko zakonodavstvo i etika, Biblioteke u multikulturalnom informacijskom društvu, IP Informacijska politika, Digitalne biblioteke, Praksa u bibliotečko-informacijskoj instituciji), BIBLIOTEKARSTVO, kulturalne studije (predmet:Internet kultura) na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo     

1 izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Španski jezik (predmeti: Španski jezik I, II, III i IV, IP Osnove španskog jezika I FIL SPA 372, IP Osnove španskog jezika II FIL SPA 373, IP Osnove španskog jezika I FIL SPA 472, IP Osnove španskog jezika II FIL SPA 572, IP Osnove španskog jezika III i IV) na Odsjeku za romanistiku

1 izvršilac

 

5. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA (PREDMETI: Kognitivna psihologija 1 i 2), PSIHOLOGIJA RADA (PREDMETI: Odabir i razvoj osoblja, Motivacija i radno ponašanje, IP Psihologija u marketingu, IP Ponašanje potrošača) na Odsjeku za psihologiju

1 izvršilac

 

Konkurs je objavljen  11. 10. 2018. godine i ostaje otvoren do 25. 10. 2018. godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje


Kompletan tekst Konkursa, sa prijavom na Konkurs, možete preuzeti sa linka ispod.

Konkurs i prijava na Konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET                                                                           

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, i prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/149 od 22. 6. 2018. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/359 od 13. 7. 2018. godine,

 

o b j a v l j u j e

KONKURS

Za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2018/2019. godini.

Opširnije: Konkurs za prijem kandidata za...