Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/398 i 02-01/404 od 11. 11. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-35-86/19 od 27. 11. 2019. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. DOCENT ZA PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: FILOZOFIJA, GRANA: HISTORIJA FILOZOFIJE (predmeti: IP Transcendentalna filozofija FIL FIL 405, IP Filozofija 19. i 20. stoljeća FIL FIL 506, IP Filozofija tehnike FIL FIL 417, Metafizika I FIL FIL 309, Metafizika II FIL FIL 310, IP Transcendentalna filozofija metafizika subjektiviteta FIL FIL 416, Transcendentalna filozofija FIL FIL 215, Hermeneutika i fenomenologija FIL FIL 214), ONTOLOGIJA (predmeti: Ontologija I/1 FIL FIL 202, Ontologija I/2 FIL FIL 206, Ontologija II/1 FIL FIL 302, Ontologija II/2 FIL FIL 305, Ontologija III/1 FIL FIL 403, Ontologija III/2 FIL FIL 410, IP Filozofija prirode FIL FIL 407, Filozofska antropologija FIL FIL 502), ESTETIKA/TEORIJSKA FILOZOFIJA (predmeti: Estetika I FIL FIL 204, Estetika II FIL FIL 207, Estetika i umjetničko djelo FIL FIL 503), PRAKTIČNA FILOZOFIJA (predmet: Filozofija
    politike FIL FIL 213), OPĆA FILOZOFIJA (predmet: Uvod u filozofiju FIL FIL 101) na Odsjeku za filozofiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. DOCENT ZA PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA: PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA (predmeti: Pedagoška psihologija 1, 2, 3 i 4, ISTRAŽIVANJE ODGOJA (predmeti: Pedagoška statistika 1 i 2), POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: OPĆA PSIHOLOGIJA (predmeti: Opća psihologija 1 i 2) na Odsjeku za pedagogiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

U tekstu Obavijesti za III ciklus studija, objavljenom 8. i 9. 11. 2019. godine u dnevnim listovima Oslobođenje i Dnevni avaz, produžava se rok za predaju dokumentacije do 30. 11. 2019. godine.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo.

Tekstovi konkursa i obrasci prijava mogu se vidjeti na www.ff.unsa.ba.

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/83 od 3. 7. 2019. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/251 od 12. 7. 2019. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2019/2020. godini.