POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

Zbog pandemije Korona virusa (COVID 19) u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu uz jednoglasnu podršku prodekana i koordinatora za međunarodnu saradnju (pod)organizacijskih jedinica Univerziteta u Sarajevu je donijelo odluku da obustavi i suspendira sve otvorene konkurse i nominacije odlaznih i dolaznih mobilnosti koje bi se implementirale u zimskom semestru akademske 2020/2021. godine.

OBJAŠNJENJE

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa prodekanima i koordinatorima članica Univerziteta u Sarajevu aktivno radi na promotivnim aktivnostima za konkurse koji su namijenjeni studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost na raznim partnerskim univerzitetima širom Evrope ali i svijeta. Riječ je o programima kao što su Erasmus+, CEEPUS, Mevlana, Internacionalni Fond Visegrad, Best of SouthEast, DAAD, Fulbright te ostali domaći ili inostrani programi mobilnosti finansirani iz domaćih i inostranih vladinih institucija.

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

Univerzitetu u Bordou, Francuska (Université Bordeaux Montaigne, France)

u studijskoj 2019/2020. godini

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Bordou moguće su mobilnosti u okviru područja francuski jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • nastavno osoblje za mobilnost u svrhu predavanja (1 mjesto, 5 radnih dana),  
  • nastavno osoblje za mobilnost u svrhu obuke (1 mjesto, 5 radnih dana) i
  • administrativno osoblje za trening (internacionalizacija) (1 mjesto, 5 radnih dana).

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je Javni poziv za studente i akademsko osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN (HU), NJEMAČKA

u ljetnom semestru 2019/2020. akademske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Humboldt-Universität zu Berlin moguće su mobilnosti u okviru područja filologija i historija.

(Usljed nedovoljnog broja prijava na Konkurs za prijavu studenata, akademskog i administrativnog osoblja, objavljen 27. 11. 2019. godine, u okviru ERASMUS+ programa /kreditna mobilnost/)

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE AKADEMSKOG I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA NA

Univerzitet Lyon 2, Francuska (Université Lumière Lyon 2, France)

u ljetnom semestru 2019/2020. studijske godine

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

Univerzitetu Lyon 2, Francuska (Université Lumière Lyon 2, France)

u ljetnom semestru 2019/2020. studijske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Lyonu moguće su mobilnosti u okviru područja linguistika/francuski jezik i književnost (studenti i nastavno osoblje) i sociološke i bihevioralne nauke (nastavno osoblje).

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta (4 mjesta x 4 mjeseca);
  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja Odsjeka za romanistiku i Odsjeka za sociologiju (4 mjesta, 5 radnih dana, 8 sati);
  • administrativno osoblje za trening (1 mjesto, 5 radnih dana, 8 sati).

PRILOZI:

Programi mobilnosti