Djelatnost Centra za permanentno usavršavanje i cjeloživotno učenje je usmjerena na omogućavanje i realiziranje različitih oblika stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja kroz cjeloživotno učenje. Osnovno polazište u radu Centra je “pravo građanina na obrazovanje” u društvu koje uči, ali i pravog građanina da mu bude omogućeno da “utiče na obrazovanje kao javno dobro”. Stoga se u Centru uvažavaju oba pristupa, jedan,koji polazi od formalnih i unaprijed definiranih oblika cjeloživotnog učenja i drugi, koji za polazište uzima potrebe potencijalnih polaznika i svojim fleksibilnim pristupima i programima omogućava zadovoljavanje njihovih potreba za cjeloživotnim učenjem. U okviru Centra odvijaju se aktivnosti koje su usmjerene na obrazovanje stručnjaka različitih profila i razvoj odgovarajućih kompetencija za uspješan i kvalitetan pedagoško-psihološki i didaktičko-metodički rad u nastavi. U fokusu djelovanja Centra je rad sa pedagozima, nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, univerzitetskim saradnicima i nastavnicima, zaposlenim u SOS selima, djelatnicima u nevladinim organizacijama, itd.