Институт за књижевност и културолошке студије подорганизациона је јединица Центра за научноистраживачки рад и стручне активности Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву (НИРСА) и тренутно једина научноистраживачка установа ове врсте након гашења некадашњег Института за књижевност у Сарајеву (основан 1966. – престао са радом 1992.).

У основне правце дјелатности Института спадају књижевнотеоријска, књижевнохисторијска, компаратистичка те поетичка истраживања, односно проучавање и тумачење књижевних и културних феномена у најширем смислу, како у области књижевности БиХ / књижевности народа БиХ, тако и у подручју страних књижевности / књижевности на страним језицима – арапском, енглеском, француском, грчком, италијанском, латинском, њемачком, перзијском, руском (и другим славенским језицима), шпанском, турском…, а посебна пажња посвећена је стварању предувјета за припремање хисторије књижевности БиХ.

Институт такођер ради на научним и критичким издањима домаћих и страних писаца, издањима књижевних пријевода те изради библиографија и обради архивске књижевне грађе.

Научноистраживачки рад Института остварује се путем научноистраживачких пројеката, које Институт реализира самостално или у сарадњи с другим одговарајућим установама у земљи и иностранству. Својим научноистраживачким радом Институт представља књижевнонаучну базу Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву, а у научноистраживачким пројектима Института учествују чланови академског особља Факултета из одговарајућих области и подручја, с могућношћу ангажмана вањских сарадника. Уз пуно поштивање права на аутономију у научноистраживачком раду, Институт је отворен за различите научноистраживачке предмете и приступе, као и за ауторска и за тимска, односно дисциплинарна, мулти-, интер- и трансдисциплинарна научна истраживања, а посебно за домаћу и међународну научноистраживачку сарадњу. Научноистраживачки рад Института прати и организација научних скупова– округлих столова, конференција, конгреса, симпозија и сл., засебних или везаних за поједине научноистраживачке пројекте Института, као и издавачка дјелатност, организирана у више издавачких линија – часопис Годишњак (годишња серијска публикација Института) те едиције Зборници, Радови и Посебна издања (монографске публикације Института). 

Институт је посвећен и стручним активностима, посебно онима које за циљ имају цјеложивотно образовање и професионално усавршавање наставника и професора књижевности, као и других циљних група, нарочито путем семинара, радионица и других образовних програма и програма усавршавања.

Од посебне су важности посвећеност подизању научног подмлатка, окупљању и усмјеравању младих научноистраживачких снага, као и његовање сарадње са другим организационим и подорганизационим једницама Центра НИРСА, одсјецима и катедрама ФФУНСА, такођер и сарадње са сродним научним, културним и образовним установама у Босни и Херцеговини и иностранству.