Центар за научноистраживачки рад и стручне активности (Центар НИРСА) формиран је 2010. године као подорганизацијска јединица Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву.

Дјелатност Центра НИРСА укључује научноистраживачки рад из филозофских, социолошких, хисторијских, хисторије умјетности, археолошких, педагошких, психолошких, филолошких, лингвистичких, из области примијењене лингвистике, методике наставе, књижевнохисторијских и библиотечких наука, социјалне педагогије, антропологије и етнологије, те и дјелатности стручног образовања и усавршавања, нострификација диплома, провјера знања из матерњег (босанског, хрватског и српског) и страних језика, допунски испити, преводилачки рад, лекторисање, педагошко и перманентно образовање, издавачка и друга дјелатност, консултантске и експертне услуге, те наставнонаучни и стручни послови у складу са Законом.

Центар за научноистраживачки рад и стручне активности (Центар НИРСА) чине слиједеће организационе јединице:

  1. Институт за теоријска, аналитичка и примијењена истраживања у друштвеним и хуманистичким дисциплинама
  2. Институт за археологију
  3. Институт за књижевност и културолошке студије
  4. Центар за језик (Центар за стране језике, Центар за босански, хрватски и српски језик)
  5. Центар за психолошка истраживања, едукацију и савјетовање
  6. Центар за перманентно усавршавање и цјеложивотно учење
  7. Знанствено-истраживачки инкубатор (ЗИНК)
  8. Центар за хисторијска истраживања