Radusic Dvije BosneKao dio autorovog šireg interesovanja za politički odnos Velike Britanije prema Bosni i Hercegovini i odnose u Velikoj Britaniji u vezi s Bosnom i Hercegovinom u drugoj polovini 19. stoljeća, nametnuo se i interes za politički motiviranu i politiziranu putopisnu literaturu.

Putopis o Balkanu i Bosni i Hercegovini u engleskoj političkoj javnosti postaje percipiran kao legitiman izvor spoznaje o političkom stanju naroda tog prostora pod osmanskom vlašću. U kontekstu političke borbe i različitih pogleda na budućnost Balkana, među liberalima i konzervativcima, posebno 70-ih godina 19. stoljeća, putopisi i novinski tekstovi dobili su jednaku vrijednost kao službene informacije britanskog diplomatsko-konzularnog servisa. Zaintrigiran takvim stanjem stvari na britanskoj političkoj sceni, u vremenu kada je britanska politika vjerovatno odlučujuće utjecala na sudbinu naroda i zemalja pod osmanskom vlašću, cilj istraživanja je analiza najutjecajnijih britanskih putopisa o Bosni tog vremena, na jednoj strani, kao i izvještaji tadašnjeg britanskog konzula u Bosni Williama Holmesa, na drugoj.

Projekat „Najstarija baština Sarajeva: Naučno – istraživački rad u svrhu razvoja turizma“ je prvi istraživački projekat te vrste koji će realizirati jedna visokoškolska institucija na nivou BiH. Riječ je o projektu koji sufinansira Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a cilj projekta jeste kroz naučno – istraživački rad ukazati na turistički potencijal prahistorijskog i antičkog naslijeđa Kantona Sarajevo. Iako je arheološkim ostacima iz  perioda prahistorije i antike sarajevska regija jedna od bogatijih regija Zapadnog Balkana do sada nisu vršena sistematska istraživanja koja bi omogućila da se arheološki lokaliteti i materijal iz tog najstarijeg radoblja koristi i promoviše u kontekstu turističke ponude. Ova tema je važna jer ima pored naučnog i širi društveni značaj budući da je turizam rastuća grana ekonomije u Kantonu Sarajevo. Realizacija projekta predviđena je tokom akademske 2019. /2020. godine, a voditeljica projekta je doc. dr. Amra Šačić Beća, docentica na Odsjeku za historiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

bosnianHorrorsCentar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem za modernu historiju (UMHIS), organizuje promociju knjige prof. dr. Edina Radušića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta UNSA, pod naslovom Bosnian Horrors: Antiturski narativi o Bosni u britanskom javnom diskursu i njihove političke posljedice 1875-1878.

Centar za historijska istraživanja (CeHIS) u saradnji sa Udruženjem za proučavanje i promoviranje ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija (BATHINVS) organizirao je u Sarajevu, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, promociju časopisa Acta Illyrica (god. III/br. 3).

Promocija knjige Ursinus, Michael (prir), Fojnica: Osmanski dokumenti iz arhiva Franjevačkog samostana.

Fojnica, Fanjevački samostan Duha svetoga.

CeHIS promocija Franjevacki samostanCentar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta u Sarajevu organizuje promociju zbirki osmanske arhivske građe koja se čuva u Franjevačkom samostanu Duha svetoga u Fojnici pod naslovom Fojnica: Osmanski dokumenti iz arhiva Franjevačkog samostana, koju je priredio Michael Ursinus,  profesor emeritus, jedan od vodećih svjetskih osmanista, dugogodišnji profesor osmanske i bliskoistočne historije na univerzitetima u Birminghamu, Freiburgu i Heidelbergu.

Promocija časopisa Acta Illyrica u organizaciji

Centra za historijska istraživanja (CeHIS)

Centar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta u Sarajevu bit će domaćin promocije časopisa ACTA ILLYRICA, godišnjaka Udruženja Bathinus, posvećenog prof. dr. Esadu Pašaliću. Promocija će biti održana u srijedu, 6. marta 2019. godine na Filozofskom fakultetu, Mali amfiteatar (30), s početkom u 11 sati.

O časopisu će govoriti prof. dr. Enver Imamović, profesor emeritus, prof. dr. Adnan Kaljanac, doc. dr. Amra Šačić Beća, glavna i odgovorna urednica, doc. dr. Amir Duranović, voditelj Centra za historijska istraživanja, dr. Edin Veletovac. Moderator promocije bit će asistent Minela Radušić, MA.