U okviru Tribine Centra za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta u Sarajevu, održano je predavanje dr. sc. Milivoja Bešlina o temi „Stoljeće Jugoslavije“, na kojem su, uz brojne studente, nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta prisustvovali i drugi zainteresirani. Bešlinovo predavanje obuhvatilo je kraći osvrt na historiju jugoslavenske ideje, a zatim je poseban fokus bio usmjeren na dvije varijante realizacije jugoslavenske države, monarhističku između sva svjetska rata i federativnu nakon Drugog svjetskog rata.  Osvrnuo se i na najznačajnija pitanja političkog, društveno-ekonomskog i intelektualnog života u Jugoslaviji, da bi u završnoj diskusiji sa publikom pokrenuo brojna i veoma interesantna pitanja jugoslavenske historije.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 18. oktobra 2018. godine prezentacija Centra za historijska istraživanja (CeHIS) i održano predavanje dr. sc. Branimira Jankovića (Sveučilište u Zagrebu). Centar za historijska istraživanja osnovan je s ciljem jačanja naučnih standarda u oblasti historiografije i afirmacije kritičkog pogleda na prošlost.

U cilju ostvarivanja i dodatnog jačanja istraživačke misije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, osnaživanja pristupa najnovijim naučnim informacijama u oblasti historiografskih i srodnih istraživanja, planiranja i provođenja kvalitetnih naučnoistraživačkih projekata i stručnih aktivnosti pri Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Centar NIRSA) formiran je Centar za historijska istraživanja (CeHIS).

Centar za historijska istraživanja teži izgrađivati i jačati visoke naučne standarde u oblasti historiografije te afirmirati kritički pogled na prošlost. Misija je Centra afirmirati naučnoistraživački rad u oblasti historiografije i jačati međusobne komunikacije unutar bosanskohercegovačke historiografije kao i snažno povezivanje sa susjednim i drugim historiografijama.