U okviru III ciklusa studija humanističkih disciplina posvećenih proučavanju i tumačenju fenomena književnosti u najširem kulturološkom smislu, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizira doktorski studij književnosti. Doktorski studij je nastao, sa jedne strane, iz potreba da se omogući kontinuitet izučavanja raznovrsnih međusobno povezanih pitanja i tema iz književnosti koje su u svojevrsnom dijahronijskom i sinhronijskom presjeku bile predmet prethodnih proučavanja u okviru nastavnog procesa na I i II ciklusu studija, kako na našem (bosanskom, hrvatskom, srpskom), tako i na stranim jezicima; sa druge strane, da se, na pomno izučenim pretpostavkama, zajedničkim i sveobuhvatnim teorijsko-kritičkim promišljanjima i pojedinačnim praktično-analitičkim tumačenjima dublje i šire zahvate određene pojave, autori i djela u okviru književnog stvaralaštva na jezicima na kojima je ono nastajalo u datom vremenu i prostoru. Širi uvid u bogatstvo raznovrsnog književnog stvaralaštva na različitim jezicima i pripadajućim kulturološkim matricama u okviru kojih su izrastala i razvijala se brojna zanimljiva i nadasve bitna književna djela vrijedna zahtjevnog intelektualnog napora i proučavanja, daje mogućnost budućim doktorandima da svoj naučnoistraživački i akademski profil upotpune i prošire novim i kvalitetnim saznanjima. Sa druge strane, raspon i već dokazani rezultati nastavnika sa svih filoloških odsjekâ u čijem je nastavnom i znanstvenom habitusu temeljna akademska orijentacija posvećena proučavanju i tumačenju fenomena književnosti u najširem kulturološkom smislu, a koji su u svojoj dosadašnjoj znanstvenoj i nastavnoj karijeri obuhvatili doista bitna pitanja iz vidokruga književnog stvaralaštva različitih naroda i njihovih kultura, dovoljan su zalog da ovako koncipiran doktorski studij književnosti u najvećoj mogućoj mjeri opravdava svoje postojanje.

Cilj doktorskog studija je da putem dobro osmišljenih kolegija iz pretežno savremenog konteksta ponudi svojim studentima doktorandima različita teorijska i kritička viđenja i stajališta, ali i da iz različitih uglova posmatranja i tumačenja naznači moguće višestruke sinteze u okviru šire shvaćenog pojma književnosti kao osebujnog fenomena u presjeku između sadašnjosti i prošlosti. U tom smislu se književnost posmatra u okviru multidisciplinarnog izučavanja naspram drugih humanističkih i društvenih nauka, te vizualnih i drugih umjetnosti, a naročito u odnosu prema onoj vrsti proučavanja književnosti baziranim na dosegnutim savremenim kulturološko-historijskim i teorijsko-kritičkim klasifikacijama i interpretacijama u okviru nerijetko divergentnih poimanja mjesta i značaja književnosti kao zasebnog vida svekolikog umjetničkog i stvaralačkog napora. Ovakav pristup zagovara kako proučavanje savremenih metodoloških pristupa književnosti, tako i istraživanje raznih vidova ispoljavanja književnosti unutar širih kulturoloških okvira. Navedeni koncept studija omogućava uvid u raznovrsna, pretežno novija, svjetska kretanja književnog stvaralaštva u različitim sredinama i razdobljima, ali i u kontekstu više svjetskih jezika, koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu više od 68 godina.

Studij je otvoren prvenstveno za svršene studente humanističkih disciplina nakon II (master) ciklusa studija po bolonjskom sistemu, ali i za magistre književnohistorijskih nauka koji žele da prošire i upotpune dosadašnja, te steknu brojna nova znanja i vještine za svoje sadašnje i buduće akademske aktivnosti. Pod određenim okolnostima u doktorski studij književnosti se mogu uključiti i diplomirani studenti iz drugih znanstvenih područja, koji su srodni ili komplementarni književnim studijama, a u sklopu interdisciplinarno posmatranih proučavanja savremenih pojava u svijetu.

 

TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA

Šest semestara, odnosno tri godine