Bolonjski proces i reforma univerzitetskih studija podrazumijeva kontinuirani studijski program, tj. nastavak studiranja nakon okončanja drugoga ciklusa studija i stjecanja diplome MA. Zato se na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik, kao redovni studijski program u trajanju od tri godine, organizira Doktorski studij iz lingvističke bosnistike.

Polazeći od činjenice da su narasle naučne i stručne potrebe za produbljivanjem znanja iz lingvističke bosnistike, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao centralna naučna i nastavna institucija koja se bavi bosanskim jezikom, organizira Doktorski studij lingvističke bosnistike.

Stalne reforme koje se vrše u sistemu obrazovanja u Bosni iHercegovini(BiH) neupitno ukazuju na to da je iz oblasti lingvističke bosnistike potreban veći broj doktora nauka koji bi mogli realizirati nove programske sadržaje, kao i stručnjaka koji bi se ozbiljno uključili u proučavanje bosanskoga jezika. Potrebe za doktorima nauka iz lingvističke bosnistike stalno rastu, između ostaloga i zato što je potrebno osigurati kadrovsku obnovu na domaćim i inozemnim univerzitetima na kojima se izučava bosanski jezik. To su također razlozi koji opravdavaju ovakav profil doktorskoga studija.

Osnovni ciljevi Doktorskog studija lingvističke bosnistike jesu značajno pojačanje napora i angažmana mladih bosnista na naučnoistraživačkom radu u oblasti bosnistike, koji će dovesti do bitnog obogaćenja naučnih spoznaja o bosanskome jeziku i lingvistici općenito. Osim toga, doktorski studij pomoći će i u zadovoljavanju veoma izražene potrebe da se nova znanja i vještine primijene prije svega u obrazovnom procesu u BiH (u osnovnim i srednjim školama i na univerzitetima), ali isto tako i u drugim sferama društvenog života.

Doktorski studij lingvističke bosnistike otvoren je za studente iz Bosne i Hercegovine, ali i za studente iz drugih zemalja u kojima se lingvistička bosnistika već studira kao posebno naučno područje.

Doktorski studij lingvističke bosnistike traje tri studijske godine, odnosno šest semestara. Nastava se izvodi u prva tri semestra. Druga tri semestra namijenjena su vođenom naučnoistraživačkom radu kandidata, koji nakon šestog semestra treba biti okončan odbranom doktorske disertacije. Semestri u kojima se izvodi nastava sadrže po tri predmeta s jednakim nastavnim opterećenjem (30 + 30) i jednakim brojem studijskih bodova (10). Predmeti su podijeljeni na obavezne i izborne. Svi su predmeti u prva dva semestra obavezni, dok je u trećem semestru jedan obavezni, a dva izborna. Prvi je semestar zajednički za sve studente. U drugom i trećem semestru studenti se opredjeljuju za polje specijalizacije: a) historiju bosanskoga jezika ili b) savremeni bosanski jezik.

Nastavnim planom i programom studenti se obavezuju i na naučnoistraživački rad izvan okvira svoje doktorske disertacije, te su tako obavezni objaviti jedan članak u toku četvrtoga semestra studija. Osim toga, 15 studijskih bodova rezervirano je i za druge oblike naučnoistraživačkoga i stručnog rada (npr. učešće na naučnim konferencijama).

Studij se okončava uspješnom odbranom doktorske disertacije. Tim činom student stječe zakonsko pravo na  naučni naziv „doktor lingvističkih nauka – bosnist“. U doktorskoj diplomi uz taj naziv navodi se i područje specijalizacije.

 

TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA

Šest semestara, odnosno tri godine