1. Kandidati koji su stekli naučni stepen magistra lingvističkih nauka po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, kojima se priznaje 60 (E)CTS bodova.
  2. Kandidati koji su stekli diplomu I i II ciklusa studija (master) na odgovarajućem odsjeku s prosječnom ocjenom koja nije niža od osam (8) u oba ciklusa studija. Ukoliko kandidati nisu ostvarili prosječnu ocjenu osam (8), mogu konkurisati za upis ako imaju objavljena četiri rada u indeksiranim časopisima ili preporuku dva profesora sa I ili II ciklusa studija, a na prijedlog Vijeća doktorskog studija.

Na Konkurs se mogu prijaviti državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani.