Primjena bolonjskog koncepta studija na Odsjeku za historiju ukazuje na potrebu organiziranja postdiplomskog doktorskog studija koji će omogućiti daljnje stručno usavršavanje diplomiranih studenata. S obzirom na organizaciju studija historije na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prema oblastima, takav koncept primjenjuje se i na strukturu doktorskog studija. Polazeći od činjenice da je na diplomskom studiju predviđeno usmjerenje koje u sadržajnom smislu pokriva evropsku, svjetsku i bosanskohercegovačku historiju, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu smatra nužnim organizirati postdiplomske doktorske studije kao samostalne studijske programe.

Interes za postdiplomske doktorske studije na Odsjeku za historiju ukazuje na potrebu za upisom novih generacija studenata.

Odsjek organizira studij na četiri smjera iz historije Bosne i Hercegovine:

1. Prostor Bosne i Hercegovine u kontekstu antičke Europe i Mediterana

2. Historija srednjovjekovne Bosne

3. Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (1463-1839)

4. Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću

Cilj doktorskog studija iz historije Bosne i Hercegovine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu je da se omogući naučno i stručno usavršavanje polaznika koji su završili drugi ciklus studija i sticanje akademskog stepena doktora historijskih nauka. Svršeni polaznici doktorskog studija uključivat će se u nastavni proces i naučni rad na visokoškolskim, naučnim i drugim ustanovama u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama. Program doktorskog studija traje šest semestara. Sastoji se od obaveznih predmeta, izbornih predmeta, doktorskih seminara i individualne nastave mentora s kandidatom. Predavanja, kombinirana s mentorskim radom, polaznici će slušati tri semestra. U četvrtom, petom i šestom semestru, najviše vremena posvetit će se radu sa mentorom i izradi doktorskog rada.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija ili ekvivalent (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti nauka. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja bolonjskog sistema trocikličnog studija i iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizira studij trećeg ciklusa, priznaje se 60 (E)CTS studijskih bodova, a njihov status, odnosno prava i obaveze u nastavku studija, utvrđuje organizaciona jedinica Univerziteta posebnim aktom. Preostali obim od najmanje 120 (E)CTS studijskih bodova ovi studenti trebaju steći u skladu sa pravilima III ciklusa studija.

Nastava u I, II i III semestru se organizira u rasponu od 12 do 14 kontakt-sati sedmično tokom 16 (15+1) sedmica nastave i konsultacija u skladu sa utvrđenim nastavnim planom i programom. Naučnoistraživački rad, te sama izrada doktorske disertacije organiziraju se u vidu individualnog rada kandidata (kandidata vodi mentor) i doktorskog seminara (IV, V i VI semestar). Obavezni i izborni predmeti sastoje se od općih i problemskih kolegija, vodeći računa o specifičnim istraživačkim interesima i stručnim potrebama kandidata. Osim u obliku obaveznih i izbornih predmeta, nastava na postdiplomskom doktorskom studiju odvija se i u obliku doktorskih seminara, odnosno u obliku individualne nastave (mentorskog rada sa kandidatom). Ispiti se polažu nakon odslušane nastave, a najkasnije do kraja IV semestra. Student koji nije položio sve predviđene ispite do kraja IV semestra ne može upisati V semestar.

 

TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA

Šest semestara, odnosno tri godine