Doktorski studij iz lingvistike je studij trećeg ciklusa po bolonjskom programu u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara. U prva tri semestra se izvodi nastava, a za IV, V i VI  semestar su predviđeni prijava, izrada i odbrana doktorske disertacije. Studij se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta. Obavezni predmeti su zajednički za sve kandidate i kandidatkinje, a izborni se biraju na osnovu vlastitog istraživačkog  i naučnog opredjeljenja. 

U ovom doktorskom studiju učestvuju nastavnici Filozofskog fakulteta sa svih jezičkih odsjeka (Odsjek za anglistiku, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Odsjek za germanistiku, Odsjek za orijentalnu filologiju, Odsjek za romanistiku, Odsjek za slavistiku), ali i gostujući profesori kada se za to ukaže potreba. Na taj način se kandidatima i kandidatkinjama omogućava uvid u najrazličitije lingvističke discipline. Doktorski studij iz lingvistike koncipiran je tako da obuhvati različite lingvističke pravce i škole, odnosno različite metode proučavanja jezika. Na taj način se pruža cjelovita slika o savremenim lingvističkim istraživanjima, a kroz izborne predmete se omogućava uža specijalizacija za pojedine lingvističke oblasti.

Okončanjem doktorskog studija i odbranom doktorske disertacije postiže se akademski stupanj doktor lingvističkih nauka/znanosti.

 

TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA

Šest semestara, odnosno tri godine