1. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titului stručno zvanje magistra iz odgovarajuće oblasti nauka (engleskog, bosanskog, hrvatskog, srpskog, njemačkog, arapskog, turskog, francuskog, italijanskog ili ruskog jezika) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stručno zvanje magistra iz odgovarajuće oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini.
  3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stručno zvanje magistra iz odgovarajuće oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu nakon provedenog postupka sticanja uslova za upis na doktorski studij u skladu sa uvjetima konkursa/natječaja.
  4. Kandidati koji su stekli naučni stepen magistra lingvističkih nauka po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, kojima se priznaje 60 (E)CTS bodova.

Kandidati strani državljani prijavljuju se na konkurs pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji.