Doktoralni studij predstavlja najviši stepen visokoškolskog obrazovanja prema bolonjskom procesu. Studij mogu upisati kandidati koji su završili drugi ciklus studija prema bolonjskom procesu i magistri znanosti iz područja psihologije. Doktorski studij osposobljava psihologe za akademsku karijeru i najsloženiji naučnoistraživački rad. Studij je koncipiran na istraživačkoj metodologiji iz različitih temeljnih i aplikativnih područja: kognitivna psihologija, neuroznanost, socijalna psihologija, psihologija emocija, klinička psihologija, razvojna psihologija, organizacijska psihologija, edukacijska psihologija, psihologija ličnosti. Osobit naglasak stavlja se na temeljno poznavanje psihologijske znanstvene metodologije, te najsuvremenijih spoznaja istraživačkih paradigmi u pojedinim područjima. Program doktoralnih studija je posebno fokusiran na individualni mentorski rad, koji je usmjeren na uže znanstveno područje interesa studenta i mentora. Tokom studijskih godina doktorand je dužan ispuniti niz aktivnosti: obaveznih i izbornih (naprimjer, sudjelovanje na konferencijama, kongresima; objavljen jedan znanstveni rad prije odbrane doktorske disertacije: prvi autor, internacionalni časopis, sudjelovanje u nastavi; objavljen jedan znanstveni rad u časopisu sa recenzijom prije odbrane doktorske disertacije).

Nakon završenog doktorskog studija studenti će biti osposobljeni za samostalan naučnoistraživački rad. Također, usvojit će znanja i vještine neophodne za ekspertizu i rad na najsloženijim psihološkim zadacima i područjima od šireg društvenog značaja.

Student će razviti vještine da kritički, kreativno i samostalno kreira i rukovodi nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima. Nakon doktorskih studija psihologije od doktoranada se očekuje postizanje visokih naučnih i akademskih sposobnosti potrebnih za bavljenje teorijskim i istraživačkim radom u skladu sa razvojem suvremene psihologije. Doktorandi će biti sposobni rješavati praktične i teorijske probleme.

 

TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA

Šest semestara, odnosno tri godine