1. Kandidati koji su završili II ciklus studija iz psihologije i stekli diplomu II ciklusa studija i akademsku titulu magistra psihologije sa prosječnom ocjenom najmanje 8,00 ili njen ekvivalent, odnosno najmanje jedan rad u indeksiranom internacionalnom časopisu.
  2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra psihologije sa prosječnom ocjenom najmanje 8,00 na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, ili njen ekvivalent, odnosno najmanje jedan objavljen rad u indeksiranom internacionalnom časopisu.
  3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra psihologije sa prosječnom ocjenom najmanje  8,00 na drugoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu, nakon provedenog postupka nostrifikacije i sticanja uslova za upis na doktorski studij u skladu sa uslovima konkursa, ili njen ekvivalent, odnosno najmanje jedan objavljen rad u indeksiranom internacionalnom časopisu.
  4. Kandidati koji su stekli naučni stepen magistra psiholoških nauka po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, kojima se priznaje 60 (E)CTS bodova, a koji su poslijediplomski studij završili sa procječnom ocjenom najmanje 8,00.
  5. Kandidati strani državljani prijavljuju se na konkurs pod istim uslovima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji.